Serwis M∆tem∆tyczny

Piotr Gumienny

Skrypty z lekcji

Wstęp do matematyki

Elementy rachunku zdań, logika, algebra zbiorów, kwantyfikatory...

Zbiory liczbowe
Zbiory liczbowe: N, C, W, NW, R, działania i ich prawa, procenty, błędy, przedziały liczbowe, wartość bezwzględna, zbiory ograniczone, kresy...

Funkcja jednej zmiennej
Pojęcie funkcji, własności funkcji, iloczyn kartezjański, wykres funkcji, funkcja złożona i odwrotna...

Funkcja liniowa
Definicja, wykres, własności, równania i nierówności liniowe + parametr + wartość bezwzględna, prosta na płaszczyźnie i jej równania, równoległość i prostopadłość prostych...

Układy równań liniowych
Definicja układu równań, rozwiązanie układu równań, metody rozwiązywania układów równań liniowych (w tym wyznacznikowa), układy 3 i więcej równań, układy równań z parametrem i wartością bezwzględną...

Funkcja kwadratowa
Definicja, wykres, własności, postać ogólna, kanoniczna i iloczynowa, równania i nierówności kwadratowe + parametr, równania dwukwadratowe i pierwiastkowe, wzory Viete'a, układy równań, krzywe stożkowe (parabola, hiperbola, elipsa, okrąg)...

Wielomiany
Definicja, działania w zbiorze wielomianów, dzielenie wielomianów, twierdzenie Bezout, schemat Hornera, równania i nierówności stopnia n...

Funkcja wymierna
Definicja, wykres, własności, przekształcanie wyrażeń wymiernych, funkcja homograficzna, równania i nierówności wymierne...

Funkcja wykładnicza i logarytmiczna
Potęga, twierdzenia o potęgach, funkcja wykładnicza: definicja, wykres, własności, logarytm i jego własności, funkcja logarytmiczna: definicja, wykres, własności, równania i nierówności potęgowe, wykładnicze i logarytmiczne...

Trygonometria
Funkcje trygonometryczne w trójkącie prostokątnym i kata dowolnego, związki między funkcjami trygonometrycznymi, wzory redukcyjne, tożsamości trygonometryczne, wykresy, równania i nierówności trygonometryczne, funkcje cyklometryczne...

Geometria
Podstawowe pojęcia geometrii, podstawowe twierdzenia geometryczne, przekształcenia geometryczne, izometrie, twierdzenie Talesa, podobieństwo. twierdzenie Pitagorasa, konstrukcje, pole figury, twierdzenie sinusów i cosinusów...

Stereometria
Podstawowe pojęcia, proste i płaszczyzny, kąt dwuścienny, wielościany, figury obrotowe, pola powierzchni i objętości figur przestrzennych...

Elementy statystyki
Podstawowe pojęcia, różne rodzaje średnich: arytmetyczna, mediana, modalna, odchylenie standardowe...

Elementy kombinatoryki
Symbol n!, permutacje, wariacje bez- i z powtórzeniami, kombinacje...

Rachunek prawdopodobieństwa
Podstawowe pojęcia, algebra zdarzeń, stabilność częstości, klasyczna i aksjomatyczna definicja prawdopodobieństwa, własności prawdopodobieństwa, prawdopodobieństwo warunkowe, całkowite, twierdzenie Bayesa, niezależność zdarzeń, schemat Bernoulliego, prawdopodobieństwo geometryczne, zmienna losowa: rozkład, wartość oczekiwana...

Ciągi liczbowe
Pojecie ciągu, własności, wykres, indukcja matematyczna, trójkąt Pascala + wzór dwumianowy Newtona, elementy kombinatoryki, ciąg arytmetyczny, ciąg geometryczny, granica ciągu liczbowego, twierdzenia o granicach, szereg geometryczny...

Granica i ciągłość funkcji
Granica funkcji w punkcie Heinego i Cauchyego, granica niewłaściwa funkcji, granica funkcji w nieskończoności, twierdzenia o granicy funkcji, funkcja ciągłą w punkcie i w zbiorze...

Pochodna funkcji
Iloraz różnicowy, pochodna funkcji w punkcie, twierdzenia o pochodnej, interpretacja geometryczna - styczna do krzywej, pochodna funkcji złożonej, monotoniczność i ekstrema funkcji różniczkowalnej, druga pochodna funkcji, przebieg zmienności funkcji...

Całka
podstawowe pojęcia, definicja całki nieoznaczonej, całki funkcji elementarnych, twierdzenia o całkowaniu, całkowanie przez części i podstawienie, całka oznaczona, całka niewłaściwa...

Liczby zespolone
Podstawowe pojęcia, definicje i twierdzenia, działania w zbiorze liczb zespolonych, interpretacja geometryczna, postaci liczby zespolonej, wzór Moivre'a...

Macierze
Podstawowe pojęcia, działania na macierzach, rozwiązywanie układów równań liniowych przy pomocy macierzy, kryptografia...